Neden Farsça?

Farsça çok geniş bir coğrafyada asırlardan beri konuşulan önemli bir dil olma özelliğini korumaktadır. Yapı bakımından bükümlü dillerden olan Farsça, dünya literatüründe şiir dili olarak bilinmektedir. Günümüzde İran Afganistan ve Tacikistan’ın resmi dili olmakla beraber Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere yaklaşık 180 milyondan fazla insan tarafından konuşulduğu tahmin edilmektedir. CIA World Factbook’a göre İran, Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan’da yaklaşık 100 milyon insanın anadili Farsçadır. Üç ana lehçe öbeğine ayrılmaktadır: İran’da konuşulan çağdaş Farsça, Afganistan, Özbekistan ve Pakistan’da konuşulmakta olan Darice ve Tacikistan, Özbekistan ve Rusya’da konuşulan Tacikçe lehçeleridir. Çağdaş Farsça ve Darice lehçeleri Arap alfabesi kullanırken Tacikçe lehçesi Kiril alfabesiyle yazılmaktadır. Ülkemizde Farsçaya duyulan ilginin temel nedeni tarih boyunca edebiyatımızı derinden etkilemiş olmasıdır. Eserlerini Farsça yazmış olan dünyaca ünlü mutasavvıf Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî buna en güzel örnektir. Ayrıca son yıllarda İran ve Afganistan ile olan siyasi ve ekonomik ilişkilerin artması, İran’ın sınır komşumuz oluşu da Farsçaya olan talebi artırmaktadır.

Genel Amaçlı Kurslar

Kurslar aylık 36 saatlik (haftada 9 saat yoğun), aylık 24 saatlik (haftada 6 saat) ve 2 aylık 44 saatlik (haftada  5-6 saat) olmak üzere düzenlenmektedir. Kursiyerlerin talebi doğrultusunda farklı yoğunlukta kurslar da düzenlenebilmektedir.

Farsça kursları 6 temel, 4 orta ve 2 yüksek olmak üzere toplam 12 kurdan oluşmaktadır. Avrupa Dil Portfolyosuna göre düzenlenen Farsça kurslarında diploma alan bir kursiyer, B2 düzeyine ulaşmaktadır. Arzu eden kursiyerler için C1 düzeyinde ileri Farsça kursları da verilmektedir.

Temel ve orta kurların sonunda sertifika, yüksek kurların sonunda ise, Ankara Üniversitesi Rektörü onaylı “TÖMER Diploması” verilmektedir.

Seçmeci Yöntemin uygulandığı TÖMER sınıflarında öğretim etkinliğinin merkezinde öğrenci yer almaktadır; öğretmen yönlendirici konumda olup her öğrenci eşit düzeyde söz hakkı almakta ve ders süresince öğrenci sürekli etkin kılınmaktadır. Derslerde hedef dil Farsça kullanılmakta, dört temel dil becerisine (Dinleme , Konuşma, Okuma ve Yazma) eşit ağırlıkta yer verilmekte, bunlara ek olarak bir yan beceri olan Dilbilgisi üzerinde de ayrıca durulmaktadır.

Farsça kurslarında ders kitapları, alıştırma kitapları, dinleme CD’leri ve DVD kullanılmaktadır. Yüksek kurlarda, konuşma becerisini geliştirmek amacıyla güncel konulardan derlenen ders araç-gereçleri kullanılmakta, gazete haberleri ve makaleler üzerinde çalışılmaktadır. Belirlenen hedefler çerçevesinde öğrenciler program başlangıcından sonuna dek her derste düzenli olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmaları yapmaktadırlar.

Özel Amaçlı Kurslar

YDS, Mütercim-Tercümanlık sınavları gibi bazı Resmi ve Özel kurumların sınavlarına Hazırlık kursları ile Çeviri kursları talebe bağlı olarak açılmaktadır. Bu kurslarda dilbilgisinin yanı sıra soru ve test teknikleri üzerinde durulmaktadır.

Konuşma Kulüpleri ve Konuşma Sınıfları

TÖMER’de Farsça kurslarına devam eden kursiyerler için değişik saatlerde Konuşma Kulübü adı altında konuşma sınıfları açılmaktadır. Bu kurslarda deneyimli Türk ve Anadili Farsça olan öğretim elemanları eşliğinde, kursiyerlerin ilgisini çekecek değişik konularda konuşma kursları verilmektedir. Bu kurslar TÖMER kursiyerleri için ücretsizdir.
Talep doğrultusunda Farsça konuşma becerilerini geliştirmek isteyenler için konuşma kursları da açılmaktadır.

Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları

Sınavlı Kurların ve Sertifika düzeyine denk düşen kurların sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Bir beceriden başarısız olan kursiyer bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan kursiyer kur tekrarı yapmaktadır. Kur düzeylerini ve hangi kurlarda sınav yapıldığını gösteren tablo aşağıda sunulduğu gibidir:

DÜZEYLER ORTAK AVRUPA ÇERÇEVESİ SINAV DURUMU KULLANILAN KİTAP
TEMEL 1 A1 YOK FARSÇA 1 (TEMEL DERSLER)
TEMEL 2 VAR
TEMEL 3 VAR
TEMEL 4 A2 YOK FARSÇA 2 (TEMEL DERSLER)
TEMEL 5 VAR
TEMEL 6 VAR

TEMEL SERTİFİKA

 

ORTA 1 B1 YOK  

 

PERSİAN LANGUAGE BOOK:3

İRAN TODAY (GÜNÜMÜZDE İRAN)

 

 

ORTA 2 VAR
ORTA 3 YOK
ORTA 4 VAR

ORTA SERTİFİKA

 

YÜKSEK 1 B2 YOK PERSİAN LANGUAGE BOOK 4:

HİSTORY CULTURE AND

CİVİLİZATİON OF İRAN

(İRAN TARİH, KÜLTÜR VE MEDENİYETİ)

YÜKSEK 2 VAR
DİPLOMA

 

Sınav yapılmayan kurlarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.